Bij aanvang van het behandelen van het dossier van de cliënt worden afspraken gemaakt over het ereloon en de kosten.

Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van het dossier één of meerdere voorschotten (provisienota) vragen. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt, voorafgaande aan de gedetailleerde ereloon – en kostenstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide.

Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden aangerekend op basis van een forfaitair bedrag door Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor bepaald.

Het basisuurloon bedraagt 90,00 tot 105,00 euro voor particulieren en 100,00 tot 130,00 euro per uur voor ondernemingen (excl. 21 % BTW) en dit afhankelijk van de aard van de zaak, de waarde van de zaak, de complexiteit, de hoogdringendheid, het behaalde resultaat en de anciënniteit van de advocaat die de prestaties levert.

Vervolgens worden de administratiekosten in rekening gebracht te worden, zijnde de kosten voor de opening van een dossier, dactylografiekosten, afdruk – en kopiekosten, verzendingskosten, verplaatsingskosten, enz..

Deze kosten worden berekend op grond van de werkelijk gemaakte kosten in elk dossier.

De kost van een uitgaande brief bedraagt 9,50 EUR,  de kost voor de verplaatsingen bedraagt 0,50 EUR per kilometer.

De kosten die Camerlynck & Camerlynck Advocatenkantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).